مترجم همزمان

مترجم همزمان یا مترجم کنفرانس

در رابطه با ترجمه و مترجم  همزمان بحثهای زیادی می شود از جمله اینکه مترجم همزمان در برخی شرایط مترجم کنفرانس هم نامیده می شود. برای آشنایی بهتر، در این متن به ویژگی های مترجم کنفرانس می پردازیم و آنها را از ابعاد مختلف بررسی می کنیم. مترجمان کنفرانس این توانایی را دارند تا بتوانند[…]