استخدام مترجم شفاهی

جهت استخدام در تیم دیبیگ «بزرگترین گروه مترجمان شفاهی» به عنوان مترجم شفاهی (مترجم همراه، ترجمه همزمان، ترجمه پیاپی) یکی از فرم‌های زیر را پس از دانلود پر نموده و به ایمیل سایت contact@dbig.ir ارسال کنید. درخواست شما از سوی کمیته‌ی پذیرش مجموعه ارزیابی خواهد شد. در صورتی که واجد شرایط باشید، با شما تماس گرفته شده و شرایط همکاری و راهنمایی‌های لازم ایمیل خواهد شد.

فرم استخدام مترجم شفاهی فایل اکسل

فرم استخدام مترجم شفاهی فایل ورد

روند استخدام مترجم شفاهی

روند استخدام مترجم شفاهی دیبیگ

DBIG-Fa